Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Томова, Елена  [Clear All Filters]
Journal Article
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Томова, Е., 1991. Варшавски Златоструй от втората половина на ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), pp.54–67.
Томова, Е., 1990. Кирило-методиевски четения в Софийския университет. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.119–121.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
Томова, Е., 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.124–129.
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156–160.
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156– 160.
Subscribe to Syndicate