Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Манчев, Йордан  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стефанова, Л. & Манчев, Й., 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.62–72.
Subscribe to Syndicate