Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Манчев, Йордан  [Clear All Filters]
1978
Стефанова, Л. & Манчев, Й., 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.62–72.
Subscribe to Syndicate