Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Сливкова, Диана  [Clear All Filters]
1978
Сливкова, Д., 1978. Допълнителната информация, носена от формите на страдателния залог със sein в немския и съм в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.53–61.
Subscribe to Syndicate