Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Симеонов, Симеон  [Clear All Filters]
1985
Симеонов, С., 1985. Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.33–39.
Subscribe to Syndicate