Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Симеонов, Йосиф  [Clear All Filters]
1988
Симеонов, Й., 1988. Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.10–15.
1984
Симеонов, Й., 1984. Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.13–18.
Subscribe to Syndicate