Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Симеонов, Йосиф  [Clear All Filters]
1988
Симеонов, Й., 1988. Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.10–15.
1986
Симеонов, Й., 1986. Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), pp.5–12.
1984
Симеонов, Й., 1984. Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.13–18.
1981
Симеонов, Й., 1981. Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.31–38.
1978
Симеонов, Й., 1978. По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.34–40.
Subscribe to Syndicate