Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Сеизова, Теменужка  [Clear All Filters]
1984
Сеизова, Т., 1984. Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.30–39.
Subscribe to Syndicate