Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Савова, Димка  [Clear All Filters]
1988
Савова, Д., 1988. За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.25–30.
Subscribe to Syndicate