Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Радева, Сабина  [Clear All Filters]
1980
Радева, С., 1980. Витолд Ташицки (1898–1979). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.124–126.
Радева, С., 1980. Витолд Ташицки (1898–1979). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.124–126.
1976
Радева, С. & Майхровски, Й., 1976. Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.149–169.
Subscribe to Syndicate