Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Попович, Антон  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попович, А., 1979. Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.70–78.
Subscribe to Syndicate