Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Полишчук, Елена В.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Полишчук, Е.В., 1985. Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), pp.10–15.
Subscribe to Syndicate