Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Плотников, Бронислав  [Clear All Filters]
1979
Плотников, Б., 1979. Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.31–35.
Subscribe to Syndicate