Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ангелиева, Фани  [Clear All Filters]
Journal Article
Петрова, С. & Ангелиева, Ф., 1994. Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.14–19.
Георгиева, Ц., Бояджиева, С. & Ангелиева, Ф., 2004. Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), pp.129–157.
Петрова, С. & Ангелиева, Ф., 1994. Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), pp.18–25.
Subscribe to Syndicate