Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Петрова, Славка  [Clear All Filters]
Journal Article
Петрова, С. & Ангелиева, Ф., 1994. Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.14–19.
Петрова, С. & Ангелиева, Ф., 1994. Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), pp.18–25.
Петрова, С., 1992. Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.42–51.
Subscribe to Syndicate