Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Петров, Петър  [Clear All Filters]
1987
Петров, П. & Делев, Н., 1987. Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.28–34.
Subscribe to Syndicate