Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Петкова, Вяра  [Clear All Filters]
1981
Петкова, В., 1981. За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.17–24.
Subscribe to Syndicate