Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Павленко, Н. А.  [Clear All Filters]
Journal Article
Павленко, Н.А. & Павленко, Н.Н., 1976. Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.63–69.
Subscribe to Syndicate