Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Николова, Надка  [Clear All Filters]
2001
Николова, Н. & Черипкова, М., 2001. Прономиналните конструкции в български и словашки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), pp.5–21.
2004
Николова, Н., 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.125–135.
Subscribe to Syndicate