Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Ничева, Кети  [Clear All Filters]
1978
Ничева, К., 1978. Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.14–23.
1983
Ничева, К., 1983. Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.26–34.
1987
Ничева, К., 1987. Българска фразеология, София: Наука и изкуство.
Anon., 1987. Наблюдения в областта на българската паралингвистика. In Сборник с доклади от Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 г. Софи: БАН, pp. 305 – 316.
Subscribe to Syndicate