Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Николова, Цветанка  [Clear All Filters]
1983
Николова, Ц., 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), pp.11–18.
Subscribe to Syndicate