Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Лазарова, Ренета  [Clear All Filters]
Journal Article
Николова, М. & Лазарова, Р., 1992. Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.5–10.
Subscribe to Syndicate