Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 21 results:
Filters: Author is Милтенова, Анисава  [Clear All Filters]
Book Chapter
Стойкова, А., 2008. Агиографията през IX-XI век. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 130–142.
Попов, Г., 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. In В. Гюзелев & Милтенова, А., eds. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, pp. 397–406.
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.
Стойкова, А., 2008. Константин Преславски. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 240–245.
Йовчева, М., 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. In В. Гюзелев & Милтенова, А., eds. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, pp. 382–393.
Шиваров, Н., 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. In А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., eds. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, pp. 83–110.
Journal Article
Милтенова, А., 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.124–125.
Милтенова, А., 1989. Новооткрит близнак на Беляковския апокрифен сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(3), pp.61–73.
Милтенова, А. & Ангушева, А., 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.104–109.
Милтенова, А., 1986. Разумник-укàз. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(4), pp.20–44.
Милтенова, А., 1984. Сказание за Сивила. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), pp.44–72.
Милтенова, А., 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.97–99.
Милтенова, А., 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.89–90.
Subscribe to Syndicate