Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 21 results:
Filters: Author is Милтенова, Анисава  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Стойкова, А., 2008. Агиографията през IX-XI век. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 130–142.
Й
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.
Милтенова, А., 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.124–125.
К
Стойкова, А., 2008. Константин Преславски. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 240–245.
О
Шиваров, Н., 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. In А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., eds. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, pp. 83–110.
Р
Милтенова, А., 1986. Разумник-укàз. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(4), pp.20–44.
Х
Милтенова, А., 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.89–90.
Subscribe to Syndicate