Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Николова, Анна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Николова, А., 1983. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.5–15.
Николова, А., 1978. Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.58–69.
Николова, А., 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.127–128.
Subscribe to Syndicate