Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Николов, Божил  [Clear All Filters]
1991
Николов, Б., 1991. Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.10–11.
Subscribe to Syndicate