Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Ненкова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Ненкова, М., 1984. Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.11–19.
Subscribe to Syndicate