Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Муталимова, Муминат  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Муталимова, М., 1979. Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.17–23.
Subscribe to Syndicate