Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Мишева, Анастасия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мишева, А., 1982. Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.3–10.
Мишева, А., 1978. Сегментация на речевия поток. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.12–20.
Мишева, А., 1982. Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.189–195.
Мишева, А. & Григорова, Е., 1989. Библиография на научните трудове на Руска Симеонова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), pp.110–111.
Мишева, А., 1985. Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(4), pp.123–124.
Subscribe to Syndicate