Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Шверчек, Лидия  [Clear All Filters]
1979
Лашкова, Л. & Шверчек, Л., 1979. Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.39–44.
1978
Шверчек, Л., 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.94–95.
Subscribe to Syndicate