Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Махрова, Тамара  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Махрова, Т., 1986. Библиография на трудовете на Галина Тагамлицка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), pp.105–110.
О
Махрова, Т., 1983. Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.19–30.
Махрова, Т., 1982. Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), pp.9–15.
С
Махрова, Т., 1988. Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.37–42.
Махрова, Т., 1989. Сопоставление текста и его перевода (на материале русского и болгарского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.18–24.
Subscribe to Syndicate