Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Искра Ликоманова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Ликоманова, И., 1993. Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.12–17.
Ликоманова, И. & Милева, В., 1989. За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.5–11.
Ликоманова, И., 2009. Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.171–172.
Ликоманова, И., 1995. Конференция по лингвистика на текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.92–93.
Ликоманова, И., 1987. Конференция по теория на текста във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), pp.135–136.
Subscribe to Syndicate