Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Леонидова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Леонидова, М., 1982. Пословици и поговорки с ономастичен компонент (в руския, българския и немския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.13–20.
Леонидова, М., 1977. Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), pp.71–86.
Леонидова, М., 1983. Втори международен симпозиум по фразеология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.124–126.
Anon., 1974. Българо-руски фразеологичен речник, София ; Москва: Наука и изкуство ; Руски език.
Subscribe to Syndicate