Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Крумова, Лилия  [Clear All Filters]
Journal Article
Крумова, Л., 1979. Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.34–39.
Subscribe to Syndicate