Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Крумова, Йорданка  [Clear All Filters]
1989
Крумова, Й., 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.5–11.
Subscribe to Syndicate