Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Костова-Добрева, Харитина  [Clear All Filters]
1992
Ницше, Ф., 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1978
Костова-Добрева, Х., 1978. Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.41–46.
Subscribe to Syndicate