Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Константинов, Юлиан  [Clear All Filters]
1988
Константинов, Ю. & Ковачева, М., 1988. Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.5–9.
Subscribe to Syndicate