Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Коларова, Мария  [Clear All Filters]
2007
Коларова, М., 2007. Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.24–31.
Subscribe to Syndicate