Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Йорданова, Йорданка  [Clear All Filters]
1990
Георгиева, М. & Йорданова, Й., 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.116–117.
1987
Йорданова, Й., 1987. Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), pp.22–32.
Subscribe to Syndicate