Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Илиева, Корнелия  [Clear All Filters]
1991
Илиева, К. & Малджиева, В., 1991. К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), pp.24–29.
1986
Илиева, К., 1986. Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(6), pp.31–37.
Subscribe to Syndicate