Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Иванова, Найда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Иванова, Н., 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.58–62.
Subscribe to Syndicate