Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Иванова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Иванова, М., 1981. Думата ile в системата на турските следлози, нейните функции и съответствията £ в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.54–60.
Subscribe to Syndicate