Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Иванов, Йордан H.  [Clear All Filters]
1981
Иванов, Й.H., 1981. Българските говори в югозападната част на българското езиково землище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.214–222.
Subscribe to Syndicate