Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Иванов, Братислав  [Clear All Filters]
1987
Иванов, Б., 1987. Някои наблюдения върху вокалната и консонантната система на съвременния български и японски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.27–33.
Subscribe to Syndicate