Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Енчева, Николинка  [Clear All Filters]
1979
Енчева, Н., 1979. За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.51–56.
Subscribe to Syndicate