Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Димова, Ана  [Clear All Filters]
2000
Димова, А., 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
1995
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език
1983
Димова, А., 1983. Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.35–43.
Subscribe to Syndicate