Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Димова, Ана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Димова, А., 1983. Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.35–43.
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език
Димова, А., 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Subscribe to Syndicate