Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Деспотова, Вера  [Clear All Filters]
1978
Деспотова, В., 1978. Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.28–36.
Subscribe to Syndicate