Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Гинина, Стефания  [Clear All Filters]
Journal Article
Гинина, С., 1980. Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), pp.24–32.
Гинина, С., 1980. Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.32–37.
Subscribe to Syndicate