Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Георгиев, Игнат  [Clear All Filters]
1983
Георгиев, И., 1983. Изреченията с екзистенциално значение в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 8(1), pp.4–14.
1980
Георгиев, И., 1980. Национална конференция на преподавателите по руски език в българските висши учебни заведения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.95–96.
Subscribe to Syndicate