Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Вълчанова, Маринела  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Вълчанова, М., 1996. За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.5–12.
Subscribe to Syndicate